svenska
Lyssna
MENY

Lärarintroduktion

Denna handledning är ett förslag på hur film och föremål kan användas i klassrummet under lektionsundervisningen. Varje avsnitts handledning anger om dessa fungerar bäst som en introduktion, en fördjupning eller som en avslutning av ett ämnesområde/läromoment. Tips finns på hur filmerna /föremålen kan kombineras med katederundervisning eller andra läroformer. Avsnitten kan fungera som enskilda delar eller som delar av ett större studieområde – spår.  

Till varje avsnitt och föremål finns begreppslistor, frågeställningar och övningar att arbeta med. Frågorna är uppdelade på allmänna ”Föremålsfrågor”, ”Innehållsfrågor” och ”Reflekterande frågor”.  

”Föremålsfrågorna” fokuserar på vad ett museiföremål kan lära oss. Dessa frågor är alltid de samma oavsett föremål och film. De kan förslagsvis användas som en fördjupning av metodiken kring att lära sig hur man studerar ett föremål efter att eleverna tidigare sett en film och använt sig av detta avsnitts ”Innehållsfrågor”. Exempelvis: ”Vad är det för slags föremål och vad kan det berätta?”  

”Innehållsfrågorna” berör mer specifikt föremålet, filmen och den kultur / epok / fenomen / förändring som det berättas om. De är uppdelade i frågor som riktar sig till främst högstadium och främst gymnasium. Till varje spår finns även specifika frågeställningar att arbeta med. Exempelvis: ”Vad betyder mönstren på krukan?” 

Reflekterande frågor” är inriktade på att eleverna ska reflektera kring föremålet, epoken, kulturen eller tematiken som berörs. Jämföra, utveckla, fördjupa, spekulera, hitta sammanhang. Exempelvis:  

”Vem tycker du att föremålen tillhör? Vad kan vi göra för att förbättra miljön och klimatet?” 

”Övningarna” är utformade så att eleverna själva fritt ska utveckla tankar och resonemang kring det de lär sig. Exempelvis: ”Utgå från ett föremål från utställningen om det antika Rom. Berätta om en påhittad romares liv och ett föremålets betydelse för denna.”  

Obs! Världskulturmuseerna vill ständigt utveckla sina digitala lärresurser. Har du som lärare i skolan tid och möjlighet att besvara ett kort formulär vore vi mycket tacksamma för det.

https://forms.office.com/e/D8cYpLtKsv?origin=lprLink