svenska
Lyssna
MENY

Hållbarhet

Världskulturmuseerna arbetar aktivt med att utveckla och förbättra hållbarhetsarbetet inom organisationen. Med hållbarhet menar vi såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet. Samtliga delar ska genomsyra hela verksamheten både genom myndighetens strategiska administrativa beslut, och i hur vi genomför den publika verksamheten.

Arbetet utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030 med de 17 tillhörande globala hållbarhetsmålen.

De mål som Världskulturmuseerna ser sig ha störst möjlighet att bidra till och därför valt att fokusera på är mål 11 om hållbara städer, (framförallt 11.4 om kultur och naturarv), mål 12 om hållbar konsumtion och produktion, mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen samt mål 17 om globalt partnerskap

Mer om Agenda 2030 och de globala målen (UNDP)


Mer om miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket)