svenska
Lyssna
MENY

Vår vision & vårt uppdrag

Världskulturmuseerna, med det formella namnet, Statens museer för världskultur, är en museimyndighet. Vi förvaltar en stor del av det statliga internationella kulturarvet i Sverige. I våra samlingar finns föremål från hela världen och på museerna visas utställningar om alltifrån egyptiska mumier till globala samtidsfrågor. De fyra Världskulturmuseerna är Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledningskansli är också placerat i Göteborg.

Uppdrag och ansvar

Som museimyndighet får Statens museer för världskultur sitt uppdrag i en så kallad instruktion från regeringen. Där framgår att: Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra kulturer i världen med utgångspunkt i de samlingar som myndigheten förvaltar. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Myndigheten ska dokumentera och belysa kulturers yttringar och villkor historiskt och i samtiden.
Myndigheten ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i olika former. Läs allt om myndighetens uppdrag i SFS nr 2007:1185 och Regleringsbrev från Ekonomistyrningsverket HÄR.

Världskulturmuseernas vision

Vår vision är vår kompass. Vår riktning för framtiden. Vår väg framåt.

Vad ökar vår stolthet och vårt engagemang? Hur vill vi bidra till samhället? Vad behöver vi göra för att ständigt utvecklas? Hur kan vi bli ännu mer angelägna - för fler?

Vår vision är att göra världen större, mänskligare och mer inkluderande.

Världskulturmuseernas vision (PDF)

Världskulturbegreppet

Vi använder en definition av begreppet världskultur som tar sin utgångspunkt i global, samhällelig och individuell föränderlighet och ömsesidighet. Det beskriver en global rörelse mot att existensen på vår planet i ökande grad blir sammanhängande och får gemensamma former, men att detta också möter motreaktioner, exempelvis ökad nationalism och isolationism. Metodologiskt använder vi begreppet som ett förhållningssätt där vi utgår från att kultur hela tiden skapas och att vi kan ge relationell kunskap och perspektiv på lokala och globala kulturyttringar - historiskt och i samtiden.

Strategidokument

Digital strategi (PDF-dokument)