svenska
Lyssna
MENY

Hur vi är organiserade

Samling

Avdelningen förvaltar, vårdar och utvecklar Världskulturmuseernas samlingar bestående av föremål, böcker, bilder, filmer och arkivhandlingar. Avdelningen bidrar till att utveckla och tillgängliggöra kunskap om de unika samlingarna och vårt kulturarvsuppdrag i mötet med publik.

Innehåll och lärande

Avdelningen leds av en avdelningschef samt en biträdande avdelningschef med placering på respektive ort.

Avdelningen ansvarar för att skapa ett publikt utbud som berör, utmanar, stärker och attraherar fler och nya besökare. Utbudet ska utvecklas i dialog med omvärlden och bygga på research, urval och verkningsfull gestaltning. Avdelningen ska implementera en bred syn på lärande som en aktiv process där människors lust, nyfikenhet och tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara. Avdelningen har ett starkt metodutvecklande och experimenterande uppdrag - alltid med målgrupperna för ögonen.

Avdelningen har även i uppdrag att initiera och driva digitala utvecklingsprojekt som rör digital upplevelse, digitalt innehåll, digitala arbetssätt och rutiner. Det innefattar att bidra till att utarbeta strategier för att utveckla det publika utbudet, men även stödja generella digitala arbetssätt. I avdelningens uppdrag ligger att hålla sig à jour med digital teknik inom relevanta områden.

Publika möten

Avdelningen optimerar publikens upplevelse genom att sätta besökaren i fokus. Avdelningen ansvarar för utveckling och drift av butik, reception, konferens och event samt program och visningsverksamhet. Genom ett bemötande i toppklass bygger vi långsiktiga relationer med fler besökare.

Stödverksamhet

Ledningskansliet ansvarar för myndighetens ekonomiska och administrativa verksamhetsstöd och uppföljning. Enheten ansvarar även för IT samt fastighet- och säkerhetsfrågor.

Kommunikation och marknad ansvarar för Världskulturmuseernas interna och externa kommunikation samt för att utveckla nya marknader och partnerskap.