svenska
Lyssna
MENY

Visselblåsning på Statens museer för världskultur

Sedan den 17 december 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag. Här kan du läsa om vad det betyder och hur du gör en visselblåsning till SMVK.

Den nya lagen ger visselblåsare ett utökat skydd. Bland annat förstärks rätten till sekretess och det är nu möjligt att rapportera om fler missförhållanden än tidigare.

Vad är en visselblåsning?

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i myndigheter, företag eller samhället i övrigt. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga.

Vem kan visselblåsa till Statens Museer för världskultur?

Utöver anställda vid SMVK omfattas flera andra också i skyddet i visselblåsarlagen. Det kan handla om arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra i ett med SMVK arbetsrelaterat sammanhang.

Vad kan du visselblåsa om?

Du kan visselblåsa om missförhållanden på SMVK. För att du ska vara skyddad av
visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant och vara arbetsrelaterat.

Så gör du för att visselblåsa

Om du vill visselblåsa om ett missförhållande på SMVK ska du göra det via mail eller telefon.

Vi kommer att se över hur du kan visselblåsa till oss i framtiden.

Telefon

Ring 010-4561100, be att få prata med visselblåsarfunktionen (Ekonomichef Anna Rödén eller Controller Eva Lunneborg)

e-post

Visselblasare@varldskulturmuseerna.se

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt

Anmälan bör innehålla följande information:

Återkoppling

Den som rapporterar in ett missförhållande ska få bekräftelse på mottagen rapport inom sju dagar. Återkoppling på åtgärder som vidtagits ska ske inom tre månader.

Begreppet allmänintresse

En visselblåsning kan gälla missförhållanden som utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller annan sak där det finns befogad anledning att rapportera till myndigheten, t.ex. ekonomiska oegentligheter.

Visselblåsning skall inte gälla missförhållanden som har koppling till det egna
anställningsförhållandet. En person som skickar ett meddelande genom visselblåsartjänsten behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med syfte att skada eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Du har andra skydd som alltid gäller

Utöver det skydd du har via visselblåsarlagen finns det flera andra skydd som alltid
gäller helt oberoende av visselblåsarlagen.

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot till exempel rikets säkerhet. Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet att försöka efterforska källor.

Anskaffarfrihet

Den rätt som enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tillkommer var och en att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Efterforskningsförbud

Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.

Repressalieförbud

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Mer information om lagstiftningen

Läs frågor och svar om nya lagen på regeringens webbplats

Lagen i sin helhet på riksdagens webbplats

Behandling av personuppgifter vid visselblåsning

När du rapporterar ett missförhållande behöver SMVK behandla personuppgifter om
dig. SMVK tillämpar gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter.

Varför behandlas dina uppgifter och vilken är den rättsliga
grunden?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot din rapport, ha kontakt med dig under ärendets gång och kunna följa upp det som rapporterats till oss samt att lämna återkoppling om detta till dig.

SMVK som myndighet är skyldigt enligt lag att ta emot rapporter om
missförhållanden och det finns lagar eller regler som gör att SMVK måste behandla
vissa personuppgifter i vår verksamhet.

Hur länge sparas dina uppgifter?

SMVK behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till
ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Dina personuppgifter kommer arkiveras och bevaras.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

De personuppgifter SMVK har om dig kan komma att delas med personuppgiftsbiträden. Det kan till exempel vara leverantörer av it-system som
SMVK använder för att kunna utföra sina uppdrag och fullgöra sina skyldigheter.

Offentlighet och sekretess i visselblåsarfunktionen

När ett meddelande eller en anmälan kommer in till SMVK registreras den och får ett diarienummer. Eftersom SMVK är en myndighet kan ditt meddelande bli en allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära att få ta del av den. Uppgifter i en anmälan kan däremot omfattas av sekretess. SMVK gör därför alltid en så kallad sekretessbedömning som kan innebära att uppgifter som omfattas av sekretess inte lämnas ut. Ett beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar kan överklagas till domstol. Från och med den 17 december 2021 gäller en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (32 kap. 3b §)) som ska skydda visselblåsarens identitet inom offentlig sektor. Sekretessen gäller för uppgifter som kan avslöja den rapporterande personens identitet i ett uppföljningsärende. Med ett uppföljningsärende menas bland annat uppgifter som framkommer i ett meddelande om missförhållande som inkommit via en visselblåsarfunktion och uppgifter sombestår i att lämna återkoppling till den rapporterande personen.

Vem är personuppgiftsansvarig?

SMVK, organisationsnummer 202100-5075, är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter. SMVK kontaktuppgifter finns nedan:
Statens museer för världskultur
Box 5306
40227 Göteborg
Telefon (växel): 010-4561100
E-post: registrator@varldskulturmuseerna.se

Vilka rättigheter har du och vad gör du om du har klagomål?

Du har rätt att kontakta SMVK om du vill ha ut information om de uppgifter som
SMVK har om dig eller begära rättelse av dina uppgifter. Du har även i vissa fall rätt
att begära att SMVK begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära
radering av dina uppgifter. 

För att ställa frågor om dina personuppgifter kontaktar du enklast SMVKs
dataskyddsombud.
E-post: Johanna.berg@varldskulturmuseerna.se 

Om du har klagomål på SMVKs behandling av dina personuppgifter har du rätt att
klaga till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)