svenska
Lyssna
MENY

Inköp/upphandling

Miljömässigt och socialt ansvarstagande i inköp och upphandling säkerställer att verksamheten inte direkt eller indirekt samverkar med aktörer som brister inom dessa områden. Genom att ställa krav, bidrar museerna också till öka incitamenten för större ansvarstagande och en medvetenhet på branschnivå.

Samtidigt är förstås den ekonomiska hållbarheten för den egna verksamheten en avgörande faktor. Genom att satsa på kvalitet och serviceavtal som förlänger produkternas livslängd, finns ändå goda möjligheter att nå dit. Tydliga kriterier och behovsanalyser vid inköp rekommenderas. Detsamma gäller långsiktig planering och att i möjligaste mån tillämpa återanvändning.

Mycket av informationen nedan utgår från ett upphandlingsperspektiv, där man måste förhålla sig till [Lagen om offentlig upphandling, LoU]. Även den som har möjlighet att fritt välja leverantörer kan ställa frågor till leverantörer och kräva miljömässigt och socialt ansvarstagande avtal.

Krav och kriterier

Det viktigaste att ha med sig är att allt som tillverkas och alla typer av tjänster som köps in, har en påverkan på både människor och miljö. Typ av vara/tjänst har betydelse för vilka krav som har störst påverkan. Därför är det svårt att besluta om generella krav som alltid ska ställas. För verksamheter som lyder under Lagen om offentlig upphandling måste kraven också stå i relation till den så kallade proportionalitetsprincipen.

Här följer en enkel checklista inför val av kriterier i förfrågningsunderlag:

Livscykelperspektiv

Begreppen livscykelperspektiv och livscykelanalys används i allt högre utsträckning. Att applicera ett livscykelperspektiv på en produkt innebär att beakta produktens hela livslängd.

Vid inköp kan vi själva reglera hur en produkt ska användas och tas omhand när den bedöms vara uttjänt. Går det att återanvända hela eller delar av produkten internt eller externt? Ska den destrueras - i så fall hur? När det gäller hur produkten tillverkas, har vi oftast mindre kunskap. Beroende på vad det är för typ av produkt, skiljer det sig också åt var i kedjan klimatpåverkan är störst och därför var kraven gör nytta.

Applicering av livscykelanalys i inköp

Att göra en livscykelanalys innebär förenklat att undersöka en produkts föroreningsutsläpp och miljöpåverkan under dess livscykel. Analysen är ofta komplicerad att utföra just eftersom den
ska tillämpas i olika produktled. IVL – Svenska miljöinstitutet som tagit fram en plattform för Klimatanpassad och cirkulär upphandling - IVL Svenska Miljöinstitutet. Det finns även ett internationellt system på  www.environdec.com , som jämför olika produkter.
Kort information om vad livcykelanalys och tillhörande begrepp innebär hittas på IVL, Svenska miljöinstitutets hemsida.