svenska
Lyssna
MENY

Forskande personal

Helen Arfvidsson
Intendent för globala frågor och ordförande för Världskulturmuseernas forskningsråd
PhD Politics and international studies, Open University, UK (2014)
Forskar på globala samtidsfrågor, samt museipedagogik.
E-post: Helen Arfvidsson

Curator of global issues and chair of the SMVK research council
PhD Politics and international studies, Open University, UK (2014)
Research interests span across contemporary global issues and museum education/pedagogy.

Michael Barrett
Intendent, Afrika
FD i Kulturantropologi, Uppsala universitet (2004)
Forskningsintressen: Samtida konst, antropologi och museer; koloniala/militära samlingars historia; afrikanska diasporan; samlingar från Kongo och Södra Afrika
Curator, Africa

PhD in Cultural Anthropology, Uppsala University, Sweden (2004)
Research interests: Contemporary art, Anthropology, and museums; afterlives of colonial collections/military collections; African Diaspora; collections from Congo and Southern Africa
Email: michael.barrett@varldskulturmuseerna.se
https://etnografiska.academia.edu/MichaelBarrett

Si Han
Intendent, Kina
Fil. dr Konst- och bildvetenskap, Göteborgs Universitet (2008)
Forskningsintressen: Visuell kultur och samtida konst; samlingshistoria inom fotografi, måleri, keramik och hantverk; Öst-väst kontakthistoria inom arkitektur, trädgård, och bildkonst.

Curator, China
PhD in art history and visual studeis, Gothenburg University, Sweden (2008)
Research interests: Visual culture and contemporary art; collecting history on photography, painting, ceramic and applied arts; contact history between East and West on architecture, garden art and visual arts.
Email: si.han@varldskulturmuseerna.se

 

Sofia Häggman

Sofia.Haggman@varldskulturmuseerna.se

 

Peter Mc Elhinney
Ph.d i kulturarvsvetenskap, University of Bradford, Storbritannien (2019)
Forskningsintressen: Vetenskapens roll inom teknik för kulturell återhämtning och vitalisering, digitalt arv, bevarandevetenskap, bevarande av immateriellt arv
Email: peter.elhinney@varldskulturmuseerna.se

Conservator
PhD in Heritage Science, University of Bradford, UK (2019)
Research interests: Role of science in technology in cultural recovery and revitalisation, digital heritage, conservation science, conservation of intangible heritage
Email: peter.elhinney@varldskulturmuseerna.se

 

Adriana Munoz

Adriana.Munoz@varldskulturmuseerna.se

 

Avigail Rotbain
Handläggare för forskningsrådet och samling
Fil. Dr i historia, Göteborgs universitet (2019)
Forskningsintressen kretsar bland annat kring samlingshistoria, proveniens och kvinnohistoria.
Avigail.Rotbain@varldskulturmuseerna.se

Collection and Research administrator
PhD in history, University of Gothenburg (2019)
Research interests include Collection history, provenance, and Women’s history.
Avigail.Rotbain@varldskulturmuseerna.se

 

Thea Skaanes
Intendent, Afrika
Ph.d i socialantropologi, Aarhus Universitet, Danmark (2018)
Forskningsintressen kring antropologi, religionsstudier, och museologi, herunder kosmologi, ritualer, jägare och samlere, materiel kultur, kraftföremål, ekonomiskt antropologi (isär delning), och insamlingspraksis.

Curator, Africa
PhD in Social Anthropology, Aarhus University, Denmark (2018)
Research interests: Anthropology, religion studies, and museology; cosmology, rituals, hunter-gatherers, material culture, power objects, economic anthropology (esp. sharing) and collecting practices.

Email: Thea.skaanes@varldskulturmuseerna.se
http://varldskulturmuseerna.academia.edu/TheaSkaanes
http://www.researchgate.net/profile/Thea-Skaanes

 

Kenneth Silver

Intendent, Medelhavsområdet (Grekland, Cypern, Rom)

PhD i historia, Phil. Lic. och MA i arkeologi (Helsingfors universitet, 2008, Finland, doktor i antikens historia och grekisk-romersk numismatik)

Forskningsintressen: Medelhavsområdets och Mellanösterns historia och arkeologi, klassisk arkeologi, Grekisk-romersk historia, romersk militärhistoria, kristendomens historia, judendom, judisk-kristen historia, digital arkeologi, cultural heritage, numismatik, arkeometallurgi, arkeometriska metoder och analyser, satellitkartografi, Dödahavsrullarnas arkeologi och Khirbet Qumran, teknologins historia


Curator of Mediterranean and Near Eastern Antiquities, PhD
Research Interests:
Ancient Near Eastern Archaeology and History, Mediterranean Archaeology, Classical Archaeology, Graeco-Roman History, Roman Military History, Roman limes Studies,
Church History, Jewish-Christianity
Digital Archaeology, Cultural heritage, Hellenistic, Numismatics,
Archaeometallurgy, Archaeometry, Satellite Mapping and Aerial Photography
Archaeology of the Dead Sea Scrolls and Khirbet Qumran, History of Technology

Email: Kenneth.Silver@varldskulturmuseerna.se

Academic profile and publications:
https://varldskulturmuseerna-se.academia.edu/KennethKASilver