svenska
Lyssna
MENY

Samarbetspartners

De organisationer som står bakom regeringsuppdraget Hotat kulturarv är Världskulturmuseerna, svenska Unescorådet, svenska ICOM och Riksantikvarieämbetet. Vi samarbetar även med NOA (Nationella Operativa Avdelningen på Polisen), Tullverket samt BRÅ (Brottsförebyggande Rådet).

dekorbild

Världskulturmuseerna

Statens museer för världskultur (= Världskulturmuseerna) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Vi har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige. Världskulturmuseerna ska dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och villkor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens samhälle, nationellt och internationellt. Världskulturmuseerna ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i olika former.

Svenska ICOM (International Council of Museums)

Svenska ICOM är en kommitté inom International Council of Museums. ICOM är en internationell organisation för museer och museianställda, bildad 1946, med formell status inom UNESCO. ICOM arbetar för samhället och dess utveckling, med särskilt fokus på att säkerställa bevarande, utveckling och skydd av kulturföremål. Globalt organiserar ICOM mer 35 000 medlemmar och 20 000 museer i 136 länder. www.icomsweden.com

Svenska Unescorådet

Unesco är FN:s samarbetsorgan för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Svenska Unescorådet ger råd till regeringen om Unescos verksamhet samt sprider kunskap om Unescos arbete i Sverige. www.unesco.se

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön i Sverige, och gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vi arbetar också med frågor som rör illegal handel med kulturföremål. Riksantikvarieämbetets vision är att "Alla tänker i tid." www.raa.se