Medelhavet runt

Åk 1–9 och gymnasiet

I detta skolprogram gör vi nedslag i flera av de forntida medelhavskulturernas spännande värld, från de tidiga kulturerna i Mesopotamien och längs Egyptens floder till det klassiska Greklands stadsstater och det romerska imperiet. Genom att titta på och analysera gravfynd, keramik och skulptur avtäcker vi traditioner och mänskligt handlande i historisk tid. På så sätt kan vi upptäcka det som skiljer och det som förenar, och också jämföra med vår tid.

Medelhavet runt ger eleverna en övergripande bild av medelhavsområdets långa historia och dess stora betydelse för senare kulturers utveckling. Föremålen blir utgångspunkt för berättelser, diskussioner och relevanta frågeställningar kring det mänskliga och dess förutsättningar. Vi diskuterar likheter och skillnader i livsåskådning, samhälle och traditioner. Hur påverkade de olika kulturerna varandra? Finns det några paralleller till dagens samhälle?

Pris: 800 kr (60 min)

KONTAKT OCH BOKNING

E-post:
Telefon: 010-456 12 95

Visningen kan anpassas för elever med särskilda behov.

Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet svarar mot läroplanens syfte i historia, samhällskunskap och religionskunskap för grundskolan: att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (Lgr 2011, s 172), jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling. Vad historiska källor från någon högkultur kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. (Lgr 2011, s 177), att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (Lgr 2011, s 199.

Skolprogrammet svarar mot läroplanens syfte i historia för gymnasiet: undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att an­vända historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnads­villkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. (Lgy 2011 s 66)