Medelhavet runt

Kan anpassas till alla årskurser och grupper

Lite av varje! I detta skolprogram gör vi ett brett svep över de forntida medelhavskulturernas spännande värld, från de tidiga kulturerna längs Mesopotamiens och Egyptens floder till det klassiska Greklands stadsstater och det romerska imperiet. Kulturerna har mycket gemensamt, men livet såg också väldigt olika ut på olika platser och under olika perioder. Vi tittar på utvalda höjdpunkter från alla museets utställningar, såsom egyptiska gravar, grekiska gudar och cypriska offergåvor. Föremålen blir utgångspunkt för berättelser, diskussioner och relevanta frågeställningar. Vi diskuterar likheter och skillnader i livsåskådning, samhälle och traditioner. Hur påverkade de olika kulturerna varandra? Finns det några paralleller till dagens samhälle? Skolprogrammet Medelhavet runt ger en övergripande bild av medelhavsområdets långa historia och dess stora betydelse för senare kulturers utveckling.

Pris: 800 kr (60 min)

Bokning måndagar-torsdagar
(fredag-söndag har vi tyvärr inte möjlighet att besvara förfrågningar) på
E-post:
Telefon: 010-456 12 95

Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet svarar mot läroplanens syfte i historia, samhällskunskap och religionskunskap för grundskolan: att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (Lgr 2011, s 172), jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling. Vad historiska källor från någon högkultur kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. (Lgr 2011, s 177), att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (Lgr 2011, s 199.

Skolprogrammet svarar mot läroplanens syfte i historia för gymnasiet: undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att an­vända historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnads­villkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. (Lgy 2011 s 66)