Gudar och människor

Åk 1-9 & gymnasiet

Detta tematiska skolprogram fokuserar på religion, som var en självklar och viktig del av livet i alla de antika kulturerna. Där fanns en mångfald av gudar, religiösa föreställningar och praktiker. Religion utövades offentligt i de stora templen, men också privat i hemmen. Regelbundna och noggranna offer till gudar, härskare och förfäder ansågs vara den självklara förutsättningen för ett liv i trygghet. Vi besöker en kultplats från Cypern och diskuterar hur man tillbad gudarna genom att skänka gåvor till dem. Inskrifter, gudabilder och rika gravfynd vittnar om det stora inflytande man trodde att gudomliga krafter hade över människornas liv. Dessa kulturers gudavärld, mytologi och ceremonier har starkt påverkat senare religioner, och en del av traditionerna lever kvar i vårt samhälle idag. Varför offrade man till gudarna och hur gick det egentligen till? Vilka gudar vände man sig till?

Pris: 800 kr (60 min)

Bokning måndagar-torsdagar
(fredag-söndag har vi tyvärr inte möjlighet att besvara förfrågningar) på
E-post:
Telefon: 010-456 12 95

Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet svarar mot läroplanens syfte i religionskunskap för grundskolan: att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet (Lgr 2011, s 186), berättelser om gudar och hjältar i antik mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid (åk 1-3 Lgr 2011 s 188), hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar, sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser (Lgr s 189)

Skolprogrammet svarar mot läroplanens syfte i historia och religion för gymnasiet: undervisningen i historia ska syfta till att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden. (Lgy 2011 s 66); undervisningen i religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors mo­raliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar; ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar (Lgy 2011 s137).