Hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgi­fter vid Världskulturmuseerna

Statens museer för världskultur (SMVK) är en myndighet.

Meddelanden och handlingar som skickats till oss är allmänna handlingar. De kan därför behöva bevaras och även lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen och Sveriges grundlagar. (Tryckfrihetsförordningen (1949:105), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400))

SMVK är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter
inom myndighetens verksamhet. För att skydda dina personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).


Personuppgifter vi samlar in

  • Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av publikationer och prenumerationer sparas så länge som behövs för att expediera beställningen.
  • Personuppgifter som lämnas för utskick av nyhetsbrev sparas tills vidare. Vi delar dina uppgifter med våra partners för social medieannonsering, exempelvis i Facebook Custom Audiences, för att göra innehållet i vår Facebookannonsering så relevant som möjligt för våra följare. Du kan när som helst meddela att du vill avsluta prenumerationen, personuppgifterna tas då bort.
  • Personuppgifter som finns i bokningssystem gällande skolprogram, visningar, konferenslokaler, föredrag sparas tills vidare. Du kan när som helst meddela att du vill få dina personuppgifter borttagna ur systemet.
  • Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till program och konferenser sparas så länge som behövs för administrationen. Förutom kontaktuppgifter kan här efterfrågas information om matallergier eller matpreferenser. Dessa uppgifter gallras också så snart de inte längre behövs.
  • Personuppgifter som lämnas vid jobbansökan till utlysta tjänster sparas i två år i enlighet med laga krav. Namn på samtliga sökanden bevaras. Personuppgifter för sökande som fått tjänsten bevaras.
  • Personuppgifter som lämnas vid spontana intresseanmälningar till arbete och praktik sparas i ett år. Du kan när som helst meddela att du vill få dina personuppgifter borttagna ur systemet.
  • Personuppgifter som lämnas vid anbud i upphandlingar sparas i fyra år i enlighet med laga krav. Namn och kontaktuppgifter diarieförs och bevaras. Vinnande anbud bevaras.
  • Personuppgifter som lämnas vid erbjudande om donation av föremål diarieförs och bevaras.

Begäran om utdrag ur register

Du har rätt att begära att få ta del av eventuella uppgifter om dig själv från SMVK:s register. Det gör du genom att skicka ett brev med namn och personnummer där det framgår att du vill ta del av eventuellt förekommande uppgifter om dig själv. För att vi ska kunna behandla din begäran ska du underteckna brevet personligen. Namnteckningen är viktig för att ingen annan ska kunna begära ut uppgifter om dig. Om det finns personuppgifter om dig kommer de att skickas till din folkbokföringsadress.

Begäran om rättelse, radering eller begränsning

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du kan även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du kan ha rätt att få dina personuppgifter raderade ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in eller behandlats. I de fall SMVK har rättslig grund för bevarande av personuppgifterna kommer de inte att raderas. Exempel på rättslig grund kan vara avtal, arkivändamål eller intresseavvägning.

Mer information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida.


Kontaktuppgifter

Skicka din egenhändigt undertecknade begäran till:
Statens museer för världskultur
Registrator
Box 5306
402 27 Göteborg

För frågor gällande SMVK:s hantering av personuppgifter kan du kontakta

Myndighetens dataskyddsombud

Johanna Berg

Registrator
.