Världskulturmuseerna vill utreda samlokalisering i Stockholm

Pressmeddelande, 30 september 2016 Världskulturmuseerna

För att kunna erbjuda ett ännu bättre utbud och utveckla kunskapen om föremålssamlingarna, vill Världskulturmuseerna utreda möjligheten att samlokalisera sina tre museer i Stockholm till en gemensam byggnad. Förslaget är en av slutsatserna inom regeringsuppdraget att föreslå åtgärder som kan förbättra myndighetens ekonomiska förutsättningar.

I rapporter på två parallella regeringsuppdrag, redovisar Statens museer för världskultur idag sin syn på världskulturuppdraget respektive hur ekonomiska medel kan frigöras för att utveckla verksamheten.


Världskulturmuseernas uppdrag är mer relevant än någonsin. Den samling som myndigheten förvaltar kan belysa komplexa frågor i historisk ochsamtida kontext. Kombinationen av föremål, intern kompetens och extern samverkan ger myndigheten unika möjligheter att bidra med kunskap och perspektiv på kulturers dynamik och föränderlighet – globalt, regionalt och lokalt.


Kraftfulla ekonomiska åtgärder behövs

Statskontoret fick under 2015 regeringens uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Statens museer för världskultur. Statskontoret konstaterade att kraftfulla åtgärder krävs för att få myndighetens ekonomi i balans. Bland annat pekade man på att en alltför stor andel av resurserna är uppbundna i fasta kostnader i form av lokal- och personalkostnader. Med anledning av de slutsatserna i myndighetsanalysen, fick Statens museer för världskultur i regleringsbrev för 2016 i uppdrag att redovisa vad myndigheten kan göra för att förbättra sina ekonomiska förutsättningar och hur olika handlingsalternativ kan påverka verksamheten.

Statens museer för världskultur delar Statskontorets bedömning. För att möjliggöra myndighetens ambition att utveckla kunskapen om våra samlingar och utveckla den publika verksamheten, föreslår myndigheten att samlokalisering av verksamheterna i Stockholm utreds närmare. Tre olika alternativ förordas, som samtliga skulle frigöra kostnader som idag binds i lokaler. Alternativen går ut på att samla all verksamhet i Stockholm till 1) nuvarande lokaler på Gärdet som föreslås byggas om och byggas till, 2) en ny befintlig byggnad som anpassas för verksamheten eller 3) en ny skräddarsydd museibyggnad.

- De alternativ vi pekar ut innebär en offensiv satsning, säger Ann Follin, överintendent och chef för Statens museer för världskultur. På det här viset skulle vi både kunna skapa förutsättningar för bättre lokaler och samtidigt frigöra medel för en långsiktig verksamhetsutveckling.

De tre föreslagna handlingsalternativen är de myndigheten bedömer ha bäst förutsättningar att skapa ändamålsenliga lokaler för effektiv föremålsförvaltning, attraktiva publika lokaler som stödjer publikens och personalens behov av tillgänglighet och god arbetsmiljö.

- Med större andel rörliga medel kan vi satsa mer på att utveckla kunskapen om de samlingar vi förvaltar, säger Ann Follin. Vi kan också erbjuda ännu mer och ännu bättre utbud till våra besökare.

Myndigheten föreslår också att regeringen ger Statens fastighetsverk i uppdrag att se över marknadshyresmodellen för kulturfastigheter så att dess konstruktion inte negativt påverkar institutionernas möjlighet att långsiktigt utveckla sina verksamheter.

Rapporterna i sin helhet finns att läsa nedan:

Regeringsuppdrag Världskulturuppdraget

Regeringsuppdrag Ekonomiska förutsättningar


 
Presskontakt
Tina Sjögren, 0703-16 73 97 från kl 10.30

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722-364177