Uppdrag & Vision

Världskulturmuseerna, med det formella namnet, Statens museer för världskultur är en museimyndighet. Vi förvaltar en stor del av det statliga internationella kulturarvet i Sverige. I våra samlingar finns föremål från hela världen och på museerna visas utställningar om alltifrån egyptiska mumier till globala samtidsfrågor. De fyra Världskulturmuseerna är Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledningskansli är också placerat i Göteborg.

Uppdrag och ansvar

Som museimyndighet får Statens museer för världskultur sitt uppdrag i en så kallad instruktion från regeringen. Där framgår att: Världskulturmuseerna ska visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige. Vi ska också dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och villkor, deras möten och variation, historiskt, i dagens samhälle, nationellt och internationellt. Läs allt om myndighetens uppdrag i SFS nr 2007:1185 och Regleringsbrev från Ekonomistyrningsverket HÄR.

VIsion

Världskulturmuseerna ska bidra till att kulturarvet används som en aktiv kraft i främjandet av en hållbar global utveckling.

Vår ambition är att vara en kunskapskälla som i dialog får besökarna att uppleva världens mångfald och att museerna och webben blir mötesplatser för kunskap och dialog där man upplever världens mångfald – historiskt och i samtiden.

Världskulturbegreppet

Vi använder en definition av begreppet världskultur som tar sin utgångspunkt i global, samhällelig och individuell föränderlighet och ömsesidighet. Det beskriver en global rörelse mot att existensen på vår planet i ökande grad blir sammanhängande och får gemensamma former, men att detta också möter motreaktioner, exempelvis ökad nationalism och isolationism. Metodologiskt använder vi begreppet som ett förhållningssätt där vi utgår från att kultur hela tiden skapas och att vi kan ge relationell kunskap och perspektiv på lokala och globala kulturyttringar - historiskt och i samtiden.