Fördjupad förstudie av lokaler

Världskulturmuseerna genomför under 2017 och 2018 en fördjupad förstudie av framtida lokalalternativ för myndigheten. Bakgrunden till detta arbete är att Statskontoret i en myndighetsanalys under 2015 konstaterade att kraftfulla åtgärder krävs för att få Världskulturmuseernas ekonomi i balans. En alltför hög andel av myndighetens anslag, noterades i analysen, är uppbundet i fasta kostnader, framför allt lokaler, vilket riskerar att minska möjligheterna att utveckla verksamheten för att uppfylla myndighetens uppdrag.

2016 fick Världskulturmuseerna i sitt regleringsbrev i uppdrag av regeringen att redovisa vad myndigheten kan göra för att förbättra sina ekonomiska förutsättningar, och hur olika handlingsalternativ skulle kunna påverka verksamheten.

Som svar på regeringens uppdrag redovisade Världskulturmuseerna hösten 2016 ett antal olika lokalalternativ för att långsiktigt komma till rätta med den ansträngda ekonomin och samtidigt kunna utveckla kunskapen om samlingen och bredda den publika verksamheten.

Världskulturmuseerna gjorde då bedömningen att en mer utförlig analys av samtliga redovisade lokalalternativ i regeringsrapporten, inklusive alternativet att vara kvar i befintliga lokaler, behövde göras. Därför genomförs nu internt en fördjupad förstudie som ska ta fram ett djuplodande underlag för myndighetens framtida vägval och beslut rörande lokaler.

Världskulturmuseernas lokaler behöver - förutom att självklart uppfylla lagkrav och riktlinjer - också stödja en framtida verksamhet som möter myndighetens uppdrag ännu bättre. Lokalerna behöver även bidra till en långsiktigt hållbar ekonomisk situation för myndigheten så att tillräckligt med finansiella medel finns för att utveckla verksamheten.

Arbetet med den fördjupade förstudien kommer att pågå fram till hösten 2018.

Vid frågor om den fördjupade förstudien, kontakta Världskulturmuseernas kommunikations- och marknadschef Mathias Bergendahl via .