STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR

Statens museer för världskultur (= Världskulturmuseerna) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag framgår av instruktion SFS (2007:1185) och årliga regleringsbrev. I instruktionen anges att statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige. Myndigheten ska dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och villkor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens samhälle, nationellt och internationellt. Myndigheten ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i olika former. Myndighetens säte är i Göteborg.

Myndighetens verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg.

ORGANISATION

Övergripande strategisk ledning

Överintendent

Världskulturmuseerna leds av en överintendent. Till sitt stöd har överintendenten ett kansli och en ledningsgrupp.
Överintendenten har besöksadress i Göteborg och Stockholm och tar emot efter avtalad tid.

Myndighetens ledningsgrupp

Världskulturmuseernas ledningsgrupp leds av överintendenten, som har möjlighet att adjungera ytterligare personer till gruppen då frågor av särskild art behandlas.

Ledningsgruppen består av avdelningschefer, enhetschefer för stödfunktionerna och vid behov ekonomi- och redovisningsansvarig, HR-chef samt projektledaren för avdelningen Digitala museet.

KÄRNVERKSAMHETEN

SAMLING

Avdelningen förvaltar, vårdar och utvecklar Världskulturmuseernas samlingar bestående av föremål, böcker, bilder, filmer och arkivhandlingar. Avdelningen bidrar till att utveckla och tillgängliggöra kunskap om de unika samlingarna och vårt kulturarvsuppdrag i mötet med publik.

INNEHÅLL OCH LÄRANDE

Med besökaren i fokus utvecklar Innehåll och lärande Världskulturmuseernas publika utbud. Avdelningen bidrar till att skapa ett publikt utbud som berör, utmanar, stärker och attraherar fler och nya besökare. Utbudet utvecklas i dialog med omvärlden och bygger på research, urval och verkningsfull gestaltning.

PUBLIKA MÖTEN

Avdelningen optimerar publikens upplevelse genom att sätta besökaren i fokus. Avdelningen ansvarar för utveckling och drift av butik, reception, konferens och event samt program och visningsverksamhet. Genom ett bemötande i toppklass bygger vi långsiktiga relationer med fler besökare.

STÖDFUNKTIONER

LEDNINGSKansli

Ledningskansliet svarar för myndighetens ekonomiska och administrativa verksamhetsstöd och uppföljning. Inom enheten ligger ansvar för administrativt stöd, arkiv, diarium, registratur, upphandling och inköp, avtalshantering, juridiskt stöd, personaladministration, HR, fastighet och säkerhet inklusive lokalvård samt IT.

Kommunikation- och marknadsföring

Stödfunktion som ansvarar för Världskulturmuseernas interna och externa kommunikation samt för att utveckla nya marknader och partnerskap.

KONTAKTA MYNDIGHETEN

Överintendent

Besöksadresser

Göteborg
Världskulturmuseet
Södra vägen 54

Stockholm
Medelhavsmuseet
Fredsgatan 2

Myndighetskansli

Besöksadress

Göteborg
Världskulturmuseet, våning 5
Södra vägen 54

E-postadress

Telefon

010-456 11 00 (växel)
010-456 11 02 (registrator, myndighetens telefontider är helgfria vardagar 9.00-12.00)

Fax 010-456 11 50

Postadress

Myndighetsrelaterad post
Statens museer för världskultur
Box 5306
402 27 Göteborg

Postadresser och kontaktuppgifter till museerna:
Världskulturmuseet, Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet.

Organisationsnummer

202100-5075

Upphandlingar

Myndighetens offentliga upphandlingar annonseras på www.opic.com, där underlagen även rekvireras. Anbuden postas till myndigheten.

www.opic.com