SWICH -
ett europeiskt samarbete för medborgarskap i en global värld

Världskulturmuseerna deltar under perioden november 2014 till september 2018 i ett projekt med nio andra etnografiska museer i Europa. Samarbetet finansieras av EU inom ramen för programmet Creative Europe. Fokus ligger på världskulturmuseernas särskilda möjligheter att arbeta visionärt med högaktuella frågor om medborgarskap och tillhörighet i dagens Europa. Målet är att öka våra museers synlighet och roller som centra för kulturella möten, öppna samtal, kreativ innovation och kunskapsproduktion som bygger på transnationella och internationella samarbeten.

Projektet som har titeln Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage – SWICH. Ethnography, Museums of World Culture and new Citizenship in Europe bygger vidare på tre tidigare EU-finansierade projekt - READ-ME I & II och RIME, som arbetade med de etnografiska museernas förändrade roller. Genom ett antal reflekterande workshops, seminarier och konferenser kommer museernas medarbetare att kunna byta erfarenheter och idéer om sin praktik. Ett antal delprojekt genomförs i dialog mellan museerna, till exempel gemensamma publikationer, experimentella utställningar, programaktiviteter och samarbeten med konstnärer.

För Världskulturmuseerna är SWICH en möjlighet att befästa och bredda våra nätverk i Europa. Genom löpande dialoger med kolleger i andra länder fördjupar vi vårt professionella kunnande och stärker våra roller i bygget av ett öppet och inkluderande samhälle. Ytterst handlar det om att slå vakt om våra museers och samlingars betydelse för människor i framtiden.

SWICH kansli och ledning finns vid Weltmuseum i Wien.
Läs mer om projektet på deras hemsida:

http://www.weltmuseumwien.at/en/learn/research/projects-and-results/swich/