Culture at Risk: Internationell symposium 31 mars 2017

I fotspåren av krig och oroligheter plundras fornlämningar och museer på föremål som säljs illegalt på en växande internationell marknad. Denna handel är ett starkt hot mot spåren av det förflutna och bidrar till att finansiera terrorism. Världskulturmuseerna och Svenska Unescorådet har tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Svenska ICOM startat en informationskampanj för att belysa den illegala handeln och för att förhindra att den får fäste i Sverige.

Inom ramen för kampanjen arrangeras den 31 mars ett symposium med föredrag och panelsamtal med ledande internationella experter inom kulturarvsforskning och den illegala handeln med stulna kulturföremål. Samtalen kommer beröra den illegala handeln ur flera olika perspektiv. Ni kommer att få höra om globala initiativ och nätverk mot den illegala handeln, om utmaningar och etiska dilemman inom forskning kring kulturföremål och hur svensk lagstiftning och antikvitetsmarknad förhåller sig gentemot problemet.

Utskrivbar information:

Inbjudan (PDF-dokument, 820 kB)
Program - på engelska (PDF-dokument, 150 kB)
Presentation av talare - på engelska (in English) (PDF-dokument, 298 kB)
Abstracts - på engelska (in English) (PDF-dokument, 33 kB)

Föredragen kommer att filmas och tillgängliggöras på kampanjens hemsida.

TALARE

ANAS AL KHABOUR
Dr Anas al-Khabour var chef för Nationalmuseum i Raqqa, Syrien 2003-2008 och chef för departementet för arkeologi och museer i Raqqa län 2006-2008. Han har lett skilda fältarkeologiska internationella samarbetsprojekt i Syrien. Mellan 2008 och 2012 arbetade han som kulturattaché vid det syriska arabiska kulturcentret i Madrid, Spanien. Han disputerade vid Universidad Autonoma de Madrid och innehade 2014-2015 en Postdoc vid University of Santiago de Compostela, Spanien. Nu arbetar han som forskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

CHRISTOS TSIROGIANNIS
Dr Christos Tsirogiannis är en kriminalvetenskaplig arkeolog (forensic archaeologist) som forskar om nätverk kring illegala antikviteter. Han arbetade för det grekiska kultur- och justitiedepartementet 1994-2008 med grävningar i hela Grekland och dokumentation av privata antikvitetssamlingar. Han var medlem av det grekiska ´Task Force Team´ som repatrierade plundrade, smugglade och stulna antikviteter. Han disputerade 2013 vid University of Cambridge på en avhandling rörande internationella nätverk för illegal handel med antikviteter. Nu är han bl a forskare vid Scottish Centre for Crime and Justice Research, University of Glasgow.

FRIDA LARSDOTTER LUNDGREN
Frida Larsdotter Lundgren är en forskare och jurist som specialiserat sig på lagområdet för kulturegendom. Hon är för närvarande anställd vid enheten för kulturarvsbrott i den Nationella operativa avdelningen vid svenska Polisen. Hennes forskningsprojekt försöker att kartlägga den svenska antikmarknaden i sin helhet vad gäller objekt med ett ursprung i konfliktområden, med hjälp av en metod som kartlägger föremål i avsaknad av proveniensuppgifter. Hon undervisar också arkeologi - och kulturarvsstudenter vid skilda universitet rörande lagområdet för kulturegendom.

MARKUS HILGERT
Prof. Dr. Markus Hilgert är en specialist i Främre orientens historia och arkeologi och i kulturarvsforskning. Han är chef för Museet för Främre orienten i Pergamonmuseet i Berlin. Från 2007 till 2014 innehade han en professur i Främre orientens historia och arkeologi vid Heidelbergs universitet. Hilgert är koordinator för det nationella forskningskonsortiet ILLICID med fokus på olaglig handel med kulturegendom i Tyskland. Han är co-director (med Iraks ambassadör i Unesco) av det irakisk-tyska expertforumet "Iraks kulturarv i form av fornlämningar och i museer". Hilgert är medlem av den tyska kommissionen för Unesco och i "Disaster Risk Management Committee" i ICOM. År 2016 utnämndes Hilgert till "Nationell kontaktperson för Blue Shield i Tyskland".

MARIA JOSÉ MINANA
María José Miñana är associerad programspecialist i Unescos program tillägnat kampen mot olaglig handel med kulturegendom och återförandefrågor. Sedan 2010 driver hon projekt med anknytning till kapacitetsuppbyggnad, informationshöjning och uppsökande verksamhet. Hon fokuserar också på att utveckla offentliga och privata partnerskap och insamlingar i syfte att stödja staterna i genomförandet av 1970 års konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, export och överföring av äganderätten av kulturegendom.

SAM HARDY
Dr Sam Hardy är adjungerad professor vid det amerikanska universitetet i Rom (AUR), forskare vid den arkeologiska institutionen UCL, London och konsult för Unescos kontor i Amman. Hans doktorsavhandling fokuserade på kulturarvsarbetets lagstiftning, etik och politik; förstörelse av kulturegendom och propaganda; och illegal handel med antika föremål i samband med konflikten på Cypern. Därefter har han fokuserat på den illegala handeln med kulturföremål i samband med konflikten i Syrien och Irak liksom på sådan handel driven av väpnade grupper och repressiva regimer runt om i världen.

MODERATORER

EMMA JANSSON
Emma Jansson är koordinator för kultur och kommunikation vid Svenska Unescorådets kansli. Prioriterade frågor för Svenska Unescorådet inom kulturområdet är förstörelse av kulturarv och olaglig handel med kulturföremål liksom yttrandefriheten för konstnärer och mångfald av kulturyttringar. Hon har en magisterexamen i statsvetenskap och en i franska. Hennes arbetsliverfarenhet är inom området internationellt samarbete.

EVA MYRDAL
Dr Eva Myrdal är arkeolog som fram till början av 2000-talet arbetade parallellt i södra Asien och i mellersta och norra svenska skogsbygden med frågor som rör jordbruk och skogsbruk och resursutnyttjande. Hennes doktorsavhandling fokuserade på bevattningsjordbrukets historia på Sri Lanka. Sedan 2003 arbetar hon vid Statens museer för världskultur och nu som senior forskare med särskilt ansvar för myndighetens regeringsuppdrag "Hotat kulturarv i Syrien och Irak".