Forskning

Forskningen vid Världskulturmuseerna har oftast sin bakgrund i utställningsprojekt eller annan förmedlande verksamhet. Detta är något vi vill utveckla, eftersom det vid sidan av föremålssamlingarna är det direkta mötet med publiken som gör museerna unika som kunskapsinstitutioner.

Av tradition har kunskapsutvecklingen vid våra museer strukturerats utifrån de regioner där samlingarna har sitt geografiska ursprung. Detta är naturligt då centrala delar av föremålens historia och vad de representerar måste förstås utifrån rum och tid. På senare år har vi dock anställt två så kallade globaliseringsforskare, som ska bidra till att bredda forskningsansatserna ytterligare. Ambitionen är att vi ska utveckla förmågan att arbeta mer tematiskt och ställa frågor som utgår från den globala samtiden.

Forskarna vid Världskulturmuseerna har sin vetenskapliga bakgrund i ämnen som antropologi, arkeologi, konsthistoria, etnologi och idé- och lärdomshistoria. Genom bredden av vetenskapliga inriktningar har vi unika möjligheter att initiera tvärvetenskapliga projekt. Många av dessa bedrivs tillsammans med kollegor vid universitet och museer runt om i världen.