Världskulturmuseets samlingar

Världskulturmuseet har sitt ursprung i de etnografiska samlingar som sedan 1800-talet under växlande former har varit en del av museilandskapet i Göteborg. Många forskare och resenärer har varit med och lagt grunden till det som idag är Världskulturmuseet. Deras ambitioner att samla och dokumentera har lett till att museet har ett gediget föremåls- och arkivbestånd. Samlingarna består idag av drygt 100 000 föremål, varav två tredjedelar kommer från Sydamerika.

Kolonialismen i museets samlingar

Forskningsresenärernas föremål, fotografier och skrifter har bidragit till en ökad kunskap och förståelse inom många områden. Samtidigt bestämdes vad som ansågs viktigt att samla till stor del av deras egna intressen och synsätt. Därför berättar samlingarna lika mycket om deras egna normer och värderingar som det som man avsåg att skildra.
Den europeiska kolonialismen har även lämnat sina spår i museets sätt att klassificera och dela in folk och kulturer i olika kategorier, som till exempel i termer av högtstående, lågtstående, civiliserade och primitiva.
Kolonialismens tonfall i ord, bild och föremål finns närvarande i museets traditioner och är ett bland flera konfliktladdade områden inom vilket vi idag måste söka och finna nya vägar.

Nordenskiölds samlande

Samlingarna innehåller både etnografiska och arkeologiska föremål. Från början var det sjökaptener, militärer, missionärer, handelsmän och andra resenärer som samlade och skänkte exotiska föremål men det var i och med att Erland Nordenskiöld tillträdde som chef för Göteborgs Etnografiska museum1913 som samlandet blev mer systematiskt. Nordenskiöld gjorde ganska omgående en längre forskningsresa till Bolivia, Peru och Ecuador och återvände med mer än 4 000 föremål. Samlingen växte till internationell standard, framförallt med Latinamerika som inriktning.

Inte bara Latinamerika

Världskulturmuseet identifieras därför ofta med sina starka traditioner i samlandet och forskningen om Latinamerika. Men museet har också viktiga samlingar från den afrikanska kontinenten och från Asien. Genom ett brett sammansatt utställningsprogram de kommande åren kommer olika samlingar efterhand till offentlighetens kännedom.