Pågående forskning

I skuggan av antropocen

I skuggan av Antropocen är ett museipedagogiskt utvecklings-och forskningsprojekt som är finansierat av Riksantikvarieämbetet och pågår under hela 2019. Projektet ägs av Världskulturmuseet i Göteborg och drivs i samverkan med Västernorrlands museum.

Projektets övergripande syfte är att bidra till en ökad medvetenhet om sådana historiska mönster som bidragit till människans resursutnyttjande och till de globala miljöhot som präglar tillståndet i världen. Ett sätt att göra detta är att utveckla en ekokritisk museipedagogik som kan frilägga och utmana etablerade och antropocentriska föreställningar kring människan och hennes livsmiljö. Kulturhistoriska museer kan spela en betydelsefull roll i arbetet för att främja lärande för hållbarhet. Ett sätt att fördjupa arbetet är att utveckla kritiska perspektiv och gå bortom invanda sätt att kategorisera människor, kultur, djur och natur.

Antropocenprojektet arrangerar en fortbildning under hösten 2019 som består av tre föreläsningar och workshopar. Dessa vänder sig till museianställda och syftet är att bidra till kunskapsutveckling och ett fördjupat intresse för hur kulturhistoriska museer kan arbeta med ekokritiska perspektiv.

Läs mer om workshoparna i dokumentet här: (PDF-dokument, 261 kB).

Projektledare
Carola Nordbäck
Docent i kyrkohistoria och lektor i historia vid Mittuniversitetet

Ansvarig pedagog vid Världskulturmuseet
Björn Lindgren

Läs om avslutade forskningsprojekt vid Världskulturmuseet här.