Vad är antropocen?

Mänsklig påverkan förändrar vår planet på sätt som våra förfäder inte trodde var möjliga. Antropocen är ett begrepp som du möter i Korsvägar, och är ett namn för en föreslagen ny geologisk epok. Antropocen kan översättas till "människans tidsålder" och innebär att vi befinner oss i en epok då människans påverkan på jorden är så stor att vi allvarligt stört själva grundparametrarna för livet. Förbränning av fossila ämnen, överutnyttjande, masskonsumtion och utrotande av arter har påverkat jordens balans och återhämtningsförmåga.

Själva termen antropocen myntades av kemisten Paul Crutzen och marinbiologen Eugene Stoermer år 2000, de menade att epoken börjar samtidigt med James Watts uppfinnande av ångmaskinen 1784. De friheter och det teknovetenskapliga välmående som den moderna epoken skapat för vissa grupper vilar till stor del på en ständigt ökande användning av fossila bränslen.

Vem är människan?

När det gäller frågor om klimat och miljöförstöring så refereras ofta till "människan" eller till ett "vi", men många gånger är det de människor som bidragit minst till den globala uppvärmningen som oftast är de som drabbas mest. Några människor har behandlat världen som sin resurs, andra har behandlats som resurser. För att se vilka människor som gjort och gör människan till geologiska aktörer behövs ett intersektionellt perspektiv som ser koloniala strukturer, art, ras, genus, klass och ideologiska skillnader.

Vad kommer det att innebära?

De antropocena förändringarna visar hur nära allt hänger ihop. Samband och samexistens mellan individer, organismer och ekosystem. Vi ingår i samma system som allt annat levande. Det går inte att skilja på natur och kultur.

Antropocen är ett geologiskt begrepp - men kan samtidigt innebära ett annat sätt att tänka om världen. Utmaningen för politik, vetenskap och kultur är att agera med större respekt för naturens alla behov och processer. Klimatförändring är inget tekniskt eller naturvetenskapligt problem. Det rör mänsklighetens hela liv och ifrågasätter varje del av den moderna epokens normaliteter.