Mecka

Mecka är en modern miljonstad. En stad som länge varit en av världens centrala korsvägar. Platsen har varit ett centrum för handel och möten för människor från hela den muslimska världen.

Meckavägarna var viktiga för att binda ihop världen Från Gambia i väst till Kina och Indonesien i öst har vägar lett till Mecka. Längs dem har också många som inte varit muslimer rest och handlat, även om de inte fått komma hela vägen in i Mecka.Varor, hantverkskunnande, kontakter och idéer har här korsat kontinenter.

Mecka är islams mittpunkt, dit muslimer vänder sig under bönen och dit många reser på vallfärd. Det var i Mecka som profeten Muhammed föddes och islam tog sin början år 610.

Fram till nittonhundratalets mitt besöktes Mecka av runt 100 000 pilgrimer per år. De gick, red eller seglade. Resan tog ofta mycket lång tid. På 1830-talet började ångbåtar trafikera världshaven. När fartygen inte längre behövde anpassa sig till monsunen kunde många fler pilgrimer från Indien, Malaysia och Indonesien nå Mecka.

Numera flyger de flesta. Över 15 miljoner muslimer från i stort sett alla världens länder vallfärdar varje år. Från Mecka har det arabiska språket spritts över stora delar av världen.

Arabiska är bönespråk för över 1.5 miljarder muslimer. Tack vare det gemensamma religiösa språket kan människor från stora delar av världen kommunicera. Arabiska är ett av FN:s sex officiella språk och många andra språk har påverkats starkt av arabiska. Det antika grekiska tänkandet översattes till arabiska och spreds i världen. Den mest framstående vetenskapen formulerades under en lång period på arabiska. Genom det gemensamma språket spreds kunskaperna och idéerna över världen.

Lär dig mer om Mecka