Om forskningsprojekten i utställningen

Från nisch till mainstream

Mistra Sustainable Consumption - från nisch till mainstream är ett forskningsprogram från MISTRA där museet är samarbetspartner. Projektet syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Medlemmar i projektet är forskare från en mängd svenska lärosäten såsom KTH, Chalmers, GU, LU samt flertalet företag, organisationer och offentliga aktörer t ex ICA, IKEA, Naturvårdsverket och STF.

Målet med projektet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Främst genom att dela, konsumera mindre och genom en mer resurseffektiv produktion. Projektet spänner över fyra år, från augusti 2018 till augusti 2022 och programchef är Karin Bradley från KTH. Museet kommunicerar i utställningen resultat från projektet framförallt den del som handlar om insamling och analys av hållbara praktiker från OECD-länderna. De interaktiva stationerna som finns i utställningen blir en plats att testa/utvärdera potentialen att skala upp praktiker som besökaren ställs inför. Dessa skickar även data genererad från besökarna till forskningsprojektet.

>>Läs mer om Mistra Från nisch till mainstream här

Living (with) things

Living with things är ett delprojekt i forskningsprojketet Re:heritage - Circulation and marketization of things with history som museet och Re:heritage genomför tillsammans. Re:heritage fokuserar på cirkuleringen av materiell kultur på secondhandmarknaden ur ett kulturarvsperspektiv och studerar frågor som: Hur värdesätts ting som rör sig på marknaden? Vad innebär cirkuleringen av föremålen, och hur förändrar den relationer mellan människor och saker? På vilka sätt tillskriver man föremålen ett före och ett efter i hanteringen av dem, och hur påverkar detta synen på ägande? Forskarna Anna Bohlin och Staffan Appelgren från Globala studier vid Göteborgs universitet leder projektet, vars syfte är att undersöka hur vi värderar, konsumerar, sparar och vårdar föremål. Hur värderar och konsumerar vi föremål med historia? Vad lagar och vårdar vi och vad förbrukar vi? Projektet syftar också till att via en utställningsaktivitet låta besökare vara med och generera ny kunskap som används som ett avstamp för att formulera nya forskningsfrågor inom Re:heritage-projektet, en så kallad "citizen science"-del.

Aktiviteten i utställningen erbjuder ett lekfullt utforskande av möjliga relationer till föremål och koppla ihop besökarnas personliga erfarenheter med större berättelser.

>>Läs mer om Re:Heritage här

Sidovinster och personliga mål

Hur motiverar vi beteendeförändringar när det gäller den egna konsumtionen? Med forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond ingår utställningen tillsammans med Gró Einarsdóttir, forskare vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet i ett projekt som syftar till att kommunicera forskningsresultat om sidovinster med hållbar konsumtion och produktion. Gró Einarsdóttir forskar på förutsättningarna för ett ekologiskt-, socialt- och ekonomiskt- hållbart samhälle och vad som motiverar människor till att förändra sitt beteende. Hennes forskning visar att motivationen till att leva klimatsmart ökar om vi lyfter fram fördelarna med ett klimatvänligt samhälle, istället för att fokusera på de negativa effekterna av klimatförändringarna.

Projektet utgår från ett internationellt forskningsprojekt, vars resultat tyder på att det är möjligt att kringgå psykologiska hinder genom att locka med sidovinster av hållbar konsumtion. Interaktionen i utställningen syftar till att lyfta fram resultat av forskningen, genom att ställa besökare inför olika sidovinster för att motivera beteendeförändringar i den egna konsumtionen.

>>Läs mer om Gro Einarsdóttirs forskning här

Svalna/klimatvisionen

Svalna är ett verktyg för att mäta koldioxidutsläpp kopplat till individers konsumtion för att göra oss medvetna om hur vår klimatpåverkan ser ut och hur vi kan minska den. Svalnas klimatkalkylator grundades 2015 av David Andersson som forskar kring frågor om hållbar konsumtion på Chalmers. I kalkylatorn kan användaren bland annat kan koppla upp sin bank och se, svart på vitt, klimatpåverkan från det personen lägger pengar på. Tjänsten har utvecklats i samarbete med Göteborgs Stad med finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen och Chalmers.

I Klimatvisionen, som finns i utställningen, har Svalna flyttat fokus från individen till kollektivet, eg hela Sverige. Målet med verktyget är att bidra till förståelse av den samhällsomställning som behövs för att Sverige på ett solidariskt vis ska bidra till att världen når de globala klimatmålen. Användaren får undersöka klimateffekten av olika samhällsförändringar: såväl tekniska framsteg som beteendeförändringar. För att undvika katastrofala klimatförändringar måste alla länder göra sin del och utsläppen måste ner till noll, men vad spelar stor roll i Sverige och vad spelar mindre roll?

I utställningsrummet får besökaren testa verktyget och visuellt ta del av att alla försök och förändringar räknas.

>>Läs mer om Svalna här