Begreppet "indian"

I filmen används olika ord och begrepp för att benämna de människor och folk som levt i Nordamerika i urminnes tid – "ursprungsfolk" och "indianer". I Sverige och Västerlandet har ordet "indianer" använts under lång tid, många är de som lekt "cowboys och indianer" när de var små och läst böcker och sett filmer om vilda västern. Idag finns dock invändningar kring användandet av begreppet "indian", men debatten är ingalunda svart och vit, utan ordets innebörd är djupt komplex och så är dess historia.

Benämningen har sitt ursprung hos Christopher Columbus och hans försök att finna en sjöväg till Kina, Indien, och framför allt de indiska öarna – Las Indias – det som idag kan sägas vara Sydostasien och Indonesien, och som var berömt för sin kryddhandel. När Columbus nådde land trodde han att han hittat rätt och kallade sålunda ursprungsgrupperna han mötte för "indianer". Detta ord har levt kvar efter det, trots att vi sedan länge vet att Columbus inte kom dit han trodde, utan istället nådde Karibien på andra sidan Atlanten. Vissa anser sålunda att begreppet inte bör användas eftersom det i sin karaktär är felaktigt, samt att det har en inneboende historia av förtryck inbäddat i sig. Benämningen anses dessutom vara alltför generaliserande eftersom de amerikanska urfolken utgörs av hundratals olika grupper av människor med olika kulturer, språk och traditioner.

Vilket ord bör i så fall användas? Och har vissa rätt att tolka ordet före andra?

Många ser inget problem med användandet av ordet "indian" och flera människor som härstammar från Nord- eller Sydamerikas urfolk använder det själva. Företrädare för olika grupper som besökt Världskulturmuseerna och samarbetat med museerna har själva använt ordet. Inom historieforskningen anses det sedan länge vedertaget att använda begreppet för att berätta om ursprungsgrupperna i en historisk kontext. I Washington D.C. heter det stora och berömda museet The National Museum of the American Indian. I USA används annars ordet "native americans" som en benämning, medan ursprungsgrupperna i Kanada kallas för "First Nations of Canada". Det finns dock åsikter om att även ord som "native" – "infödd" är en olämplig benämning. "Indigenous people" – ursprungsbefolkning – är mer vedertaget världen över.

Världskulturmuseerna vill inte lägga någon värdering vid användandet av specifika begrepp utan mer problematisera dess användande och historia. Från det att Etnografiska museets basutställning om Nordamerikas ursprungsgrupper började planeras och ända fram till idag, har det varit interna diskussioner om vad utställningens titel ska vara. Tidigare hette den "Nordamerikas indianer", idag heter den kort och gott "Nordamerika".

Vad vi som kunskapsinstitution verkar för är att sprida kunskapen om Nord- och Sydamerikas ursprungsgrupper och deras olika kulturer och traditioner, och om så är fallet, låta företrädare för olika grupper ge sin syn på frågan om namngivning och verka för ett användande av det specifika namnet på de olika ursprungsgrupperna då detta är görbart, t ex Haisla, Kickapoo eller Navajo.