Ordlista - Nyckelord

Begreppslista till filmen

Geologisk tidsålder - Tidsperiod som utgår ifrån historien om jorden och dess uppkomst, sammansättning och förändringen av jordskorpans berg- och jordarter.

Global uppvärmning - Beteckning på uppvärmningen av jordens atmosfär och hav och dess förutspådda fortsättning. Under 1900-talet steg den globala genomsnittstemperaturen. Enligt Förenta nationernas Klimatpanel orsakas denna uppvärmning med stor sannolikhet av människans utsläpp av växthusgaser. Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till den så kallade växthuseffekten genom att ta upp och utstråla infraröd strålning. De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon.

Människosmuggling - Enligt svenska utlänningslagen när någon med avsikt hjälper en utländsk medborgare att olovligen komma in i eller passera genom Sverige. Förfarandet räknas till den transnationella brottsligheten. Människosmuggling över Medelhavet är ett aktuellt exempel.

Läkare utan gränser - Internationell medicinsk humanitär ideell hjälporganisation som är politiskt och religiöst obunden. Läkare utan gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Fördämning - Ett strömningshinder för vatten, som helt eller delvis går över ett vattendrag. Fördämningar kan vara naturliga och exempelvis ha orsakats av rasmassor, glaciärer eller inlandsis, timmerbråte med mera. Fördämningar kan även vara anlagda och kallas då för dammar eller dammbyggen om de byggts av människan.

Nationalism - Världsåskådning som utgår ifrån den upplevda gemenskapen inom en nation och/eller en nationalstats gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och nationalstaten och dess intressen.

Extremism - En åsikt eller tanke som dras till sin yttersta spets utan utrymme för kompromiss, motargument, kritik osv. En ståndpunkt som kan mynna ut i politisk brottslighet. Partier på ytterkanterna av den politiska skalan ses ofta som extrema. Benämningen religiös extremism eller fundamentalism används om religiösa grupper som tolkar sin tro bokstavstroget och strävar efter att tillämpa religiösa texter ordagrant.