Använd materialet i skolan

Föremål, filmer, bilder, kartor, tidslinjer, ordlistor och kompletterande lärandematerial om världshistoriska epoker och kulturer och andra anknutna ämnen!

Till varje föremål och film finns fördjupning, lärarhandledningar samt länkar och tips på mer information och sätt att lära sig mer. Användandet av museum och museiföremål i skolundervisningen kan fungera som ett betydande komplement till undervisningen i klassrummet. Det kan levandegöra historien på ett spännande och minnesvärt sätt och lägga en viktig grund för lärande. Filmmediet i sig kan med fördel användas och anpassas för de elever som möjligen har svårigheter att ta till sig andra mer traditionella undervisningsmetoder i klassrummet. Till varje film och avsnitt finns även ordlistor och begreppsförklaringar för att underlätta läs- och hörförståelsen.

Filmerna ger även insyn i hur museiarbetare, arkeologer, historiker och forskare arbetar. Handledningsmaterialet riktar sig främst till gymnasium och högstadium i ämnet Historia, men högskole-, universitets- och övriga vuxenutbildningar, såväl som lägre grundskola och allmänna besökare, kan med fördel använda sig av det.

Genom Världskulturmuseernas berättelser om världshistoriska händelser och epoker kan besökare som inte fysiskt har möjlighet att besöka våra museer ändå ta del av våra samlingar, utställningar och vad materiell kultur kan berätta genom att digitalt besöka oss. Hur och varifrån kommer en stor del av den information och den kunskap som finns nedskriven i våra historieböcker?

Som besökare, lärare eller elev kan du även fokusera på en viss tematik av världshistorien, ett visst studieområde eller en viss epok och navigera dig fram genom olika spår som exempelvis berör Antikens värld, Globala kontakter eller Synen på människan.

Mer information om fördjupning, lärandematerial och lektionsupplägg hittas under respektive föremåls, epoks och films webbsida.