Antikens Värld

Åk 1-9 och gymnasiet

Antikens Värld

Åk 1-9 och gymnasiet

Skolprogrammet omfattar utställningar från antikens Grekland och Rom samt Cypern, kulturer som ligger till grund för mycket av dagens västerländska samhälle. Vi tittar på grekiska vaser och analyserar vad deras målade bilder berättar om mytologi och tankevärld. Unika cypriska gåvor till gudarna visar på grundläggande mänskliga behov och önskningar. Romerska porträttskulpturer leder oss till diskussioner om status och identitet. Men hur uppfattade antikens människor sig själva? Hur såg livet egentligen ut för kejsare, slavar, män, kvinnor och barn?

Man behöver inte skrapa så djupt på västerlandets yta för att 2000 år senare finna spår av antikens Grekland och Rom. Ett besök på Medelhavsmuseet ger eleverna konkreta exempel detta. För oss självklara och viktiga företeelser som demokrati och idrott har sitt ursprung i Greklands stadsstater, liksom filosofi och teater. Från Rom har vi ärvt mycket av juridik, ingenjörskonst och litteratur. Andra antika företeelser, som slaveri, djuroffer och gladiatorspel, känns mer främmande men är lika viktiga att försöka förstå. Eftervärlden har ofta blickat tillbaka på antiken, och på gott och ont upphöjt denna tidsperiod till ett ideal. Än idag lever antikens myter kvar genom konst, böcker och film.

Pris: 800 kr (60 min)

KONTAKT OCH BOKNING

E-post: :

Telefon: 010-4561295

Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet svarar mot läroplanens syfte i historia, samhällskunskap och religionskunskap för grundskolan: att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (Lgr 2011, s 172), Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. (Lgr 2011, s 177), att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (Lgr 2011, s 199), och att reflektera över livsfrågor och sin egen och andra identitet (Lgr 2011, s 186).

Skolprogrammet svarar mot läroplanens syfte i historia och religionskunskap för gymnasiet: Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnads­villkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. (Lgy 2011 s 66); undervisningen i religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa; undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att: analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv (Lgy 2011 s 137).