Det läsbara djuret

10 november 2018, kl. 13:00 - 16:00

Djuroffer och divination i antikens värld.

Var: Medelhavsmuseet, Stockholm
Plats på museet: Hörsalen Pris: 100kr kaffe ingår Boka plats

Att förutspå framtiden var en viktig politisk och social konst i de antika kulturerna.En av de mest betydande teknikerna var tydandet av djurinälvor. Varför? Och hur? En serie föreläsningar av assyriologen Jakob Andersson och antikvetaren Gunnel Ekroth, Uppsala universitet och religionshistorikern Peter Jackson Rova, Stockholms universitet.

Abstracts:

Blandade budskap. Divinationstekniker i det forna Mesopotamien

Hänvisningar till olika former av divination framträder i mesopotamiska kilskriftstexter från mitten av tredje årtusendet före vår tideräkning helt ner till vår tideräknings början. Principerna bakom divinationen – och de tekniker som användes – förutsatte att gudarna ville förmedla budskap om tingens tillstånd och om framtida händelser. Med hjälp av specialister som tränats i dessa olika tekniker kunde människor från samhällets alla skikt säkerställa att deras planer skulle uppnå ett önskat resultat eller vinna insikt om att ett visst handlande hellre skulle skjutas på framtiden. Långa verk författades och sammanställdes, vilka kunde användas som handböcker av experterna men där existerade även mer lättillgängliga tekniker som lekmän kunde nyttja sig av. En uppsjö av tekniker, från iakttagandet av oljedroppar på en vattenyta, tolkningar av drömmar, ett offerdjurs uppförande och märken i dess inälvor, till de mest vardagliga fenomen som kunde iakttas på en vandring genom en stad, ansågs ha betydelse och kunde – om rätt uttolkade – ge konkret information om framtida händelser.

Jakob Andersson

Svansen gör bra ifrån sig! Att tyda gudarnas vilja genom ben, fett, eld och blod

De antika grekerna tvekade inte om gudarnas existens, men kunde känna oro angående gudarnas intentioner och humör, vilket påverkade det öde som väntade människorna i framtiden. För att utröna gudarnas vilja praktiserade grekerna ett antal olika ritualer där man iakttog tecken i naturen, såsom fåglarnas flykt, men framför genom olika former av djuroffer som utgjorde den viktigaste ritualen inom antik, grekisk religion. Vilka handlingar som utfördes, vilka delar av djuret som användes och vad man fokuserade på berodde på ritualens syfte; om det gällde att bekräfta att gudarna lyssnade och välvilligt mottog offret eller om det var fråga om kritiska situationer som krig, där man ville säkerställa rätt tillfälle att anfalla på slagfältet. Av speciellt intresse då det gäller att förstå grekisk divination är hur de olika typerna av antika källor kan användas för att förstå processen bättre: texter, avbildningar och arkeologiskt material. På senare tid har även praktiska experiment som återskapar antika ritualhandlingar utförts för att bättre greppa de antika divinationspraktikerna.

Gunnel Ekroth

Ett arrangemang i samarbete med Medelhavsmuseets vänner