Cypernsamlingarna

Cypernsamlingarna vid Medelhavsmuseet

Projektet leds av de två postdoc-forskarna Christian Mühlenbock och Giorgos Bourogiannis och pågår 2011-2015. Syftet med projektet är att uppmuntra en ny och mer tvärvetenskaplig forskning på Medelhavsmuseets Cypernsamlingar och härigenom bana väg för nya perspektiv och synsätt.

Med stöd från The A G Leventis Foundation, Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond, lanserar Statens museer för världskultur ett nytt forskningsprogram i syfte att bana väg för nya perspektiv och synsätt på Cypernsamlingarna vid Medelhavsmuseet i Stockholm. Cypernsamlingarna på Medelhavsmuseet härstammar från den Svenska Cypernexpeditionen (SCE) 1927-1931 och utgör en central del av den grund på vilken den moderna cypriska arkeologin vilar. Samlingarna omfattar ca 13 000 föremål. Härtill skall läggas ett keramiskt skärvmaterial på åtskilliga tusen skärvor.

Tvätt av skärvor i Tumba

SCE publicerade ett omfattande material, men ännu finns flera tusen kartonger med opublicerat material i museets magasin. Huvudparten av materialet härstammar från utgrävningar på den norra delen av ön, vilken i många hänseenden har spelat en särskilt betydelsefull roll under antiken. Sedan 1974 är denna del av ön ockuperad av Turkiet. Den politiska utvecklingen har gjort, att de svenska Cypernsamlingarna nu – mer än någonsin – utgör en ovärderlig källa till öns kulturhistoria. Mycket tvärvetenskaplig forskning i Mellanöstern och östra Medelhavsområdets arkeologi pekar på att nya perspektiv och nya studier av Cyperns arkeologi kan leda till en helt ny syn på kulturutvecklingen i detta område och till en ny syn på västvärldens syn på "Orienten" – och omvänt. Mot denna bakgrund är det särskilt viktigt att de svenska Cypern-samlingarna omvärderas och kompletteras i analys.