Eric Mjöberg – skelettsamlaren

Åren 1910−1911 samlade en svensk expedition genom gravplundring in mänskliga kvarlevor i Australien. Det gjordes trots aboriginernas protester och mot gällande lagar i landet.

Från 1800-talet och fram till tiden efter andra världskriget fanns ett stort intresse för rasbiologiska teorier i Europa och Nordamerika. Folktyper ansågs ha olika karaktärsdrag och inordnades på utvecklingsskalor. I dessa skalor klassificerades aboriginerna och andra jägare och samlare som "lågt stående folk". Aboriginerna förekom i spekulationer om "den felande länken" mellan primater och människor.

1910−1911 befann sig en svensk expedition i Australien för att göra naturvetenskapliga undersökningar. Expeditionen kom att föra hem en etnografisk samling, men samlade också in mänskliga kvarlevor. Det gjordes främst av expeditionens ledare Eric Mjöberg. Gravplundringen skedde trots ursprungsbefolkningens, aboriginernas, protester, och i strid mot australienska lagar.

I oktober 2004 återlämnade museet ett antal av de kvarlevor som expeditionen samlade in. Warren Foster och Peter Francis kom då till museet för att hämta hem sina förfäders kvarlevor.

Utställningen väcker komplicerade och svåra frågor om rasbiologi som skapar förutsättningar för nya diskussioner.