Lotten Gustafsson Reinius

Lotten Gustafsson Reinius

Lotten Gustafsson Reinius

Docent i etnologi.
Intendent för ansvarsområdet globalisering.

Tjänstledig till hösten 2019 för uppdrag som Hallwylsk gästprofessor vid Stockholms universitet och Nordiska museet.


010-456 12 02

Besöksadress: Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm
Postadress: Box 27140, 102 52 Stockholm

Forskningsintressen

Det övergripande forskningsintresset rör kollektiva fantasier om det historiskt eller geografiskt Andra och expressiva former, som ritual, lek, berättande, iscensättningar, samlingar och utställningar. Avhandlingen handlade om människor som leker medeltid idag, under Medeltidsveckan på Gotland, men de senaste årens forskning har haft etnografiska samlingar och utställningar i fokus. Det har bland annat handlat om missionärers och andra svenska samlares verksamhet i Kongostaten, men också mer generella frågor om hur man kan analysera konkreta föremål och samlingar. Ett nyligen avslutat mångvetenskapligt samarbete diskuterade kopplingen mellan mobilitet och modernitet med bussar och busstrafik som analytisk ingång. Pågående projekt berör museers och samlingars nya roller i det globaliserade och mångreligiösa samhället.

Nyckelord: återförandeärenden, rituellt och religiöst laddade föremål i samlingarna, missionssamlingar- och utställningar, kongolesiska föremål i Sverige, rituella och narrativa processer, materiell kultur och materialitet, sinnenas antropologi, ny museologi, mediehistoria, globalisering, kulturarvs- och identitetspolitik.

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt: Försoningsritualer i det postsekulära museet

Finansierat av Vetenskapsrådet (ramprogram för kulturforskning) 2010-2014.

Projektet ingår i programmet Museisamlingarnas sociomateriella dynamik, där också Eva Silvén, Nordiska museet och Fredrik Svanberg, Historiska museet är verksamma.

Se: http://www.nordiskmuseologi.org/English/Svanberg.pdf

Ledde den del av forskningsprojektet Sakernas tillstånd: Öppningar mot en metodutvecklande samlingsanalys, som bedrevs vid Etnografiska museet. Finansierat av Kulturrådet 2011-2012.

Se: https://www.varldskulturmuseerna.se/forskning-samlingar/forskning/publicerat/sakernas-tillstand/

Ledde forskningsprojektet Heliga ting i det postsekulära samhället. Finansierat av Kulturrådet 2010-2011.

Se: https://www.varldskulturmuseerna.se/forskning-samlingar/forskning/publicerat/heliga-ting/

Ledde, med Solveig Jülich och Ylva Habel, det mångvetenskapliga projektet Bussen är budskapet: materialitet, mobilitet och modernitet, vid Stockholms universitet.

Bedrev forskningsprojektet Förfadern i montern. En postkolonial analys av svenska museisamlingar från Kongostaten, Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2004-2005.

Medverkan i utställningar: Fetish Modernity, Missionsutställningen 1907, Kongospår, Magasinet, (och på andra museer) Seklets spegel, Tatueringar: Sjömanskonst som gick iland.

Omvärldssamverkan

Forskningssamverkan med Nordiska museet och Historiska museet.

Viss handledning och undervisning vid Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Styrelseledamot i ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute in Sweden, Linköpings universitet). Adjungerad representant för kulturinstitutionerna.

Ingår i redaktionsråd för Respons, Culture unbound, Ethnologia Europaea och RIG: Kulturhistorisk tidskrift

Publikationer (ett urval)

Under utgivning

"The King is dead. Long live the King: Un-inheriting Modern Ethnography while Inheriting Objects of Ethnography", Medförfattare Klas Grinell, I: Do Museums of Ethnography need Ethnography? Red. Sandra Feracutti. (Rom: Musei Luigi Pigorini: 2013).

Publicerade

Bussen är budskapet: Mobilitet, materialitet och modernitet, Red. Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel & Solveig Jülich, (Stockholm: Mediehistoriskt arkiv, Kungliga biblioteket 2013).

Open access på: http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/Bussen%20ar%20budskapet/Bussen_ar_budskapet.pdf (PDF-dokument, )

"Sacred matter and (post)secular frames in a Swedish museum" I: : Religion and museums: Immaterial and Material Heritage, Red. Valeria Minnuciani, (Turin/London/New York: Umberto Allemandi & C.: 2013).

Open access på: http://www.allemandi.com/libripdf/ReligionandMuseums.pdf (PDF-dokument, )

"Där karbunkelstenarna en gång satt – om hur föremål går förlorade och återvinns" I: Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt. Red. Owe Ronström Georg Drakos och Jonas Engman, Visby: Gotland University Press 2013.

"Museisamlingarnas sociomateriella dynamik. Medförfattare Fredrik Svanberg och Eva Silvén. Nordisk museologi 2012:2.

"Heliga ting i det postsekulära samhället", I: Forskning vid museer. Red. Fredrik Svanberg. Stockholm: Historiska museet 2011.

"Exhibiting Congo in Stockholm", I: National museums: New studies from around the world, Red. Simon Knell et al, (Abingdon: Routledge 2011).

"Touring the Congo: Mobility and materiality in missionary media", I: History of participatory media: 1750 -2000, Red. Anders Ekström et al. (London & New York: Routledge studies in cultural history, 2011).

"Myths of Globalization: Myths of Modernity." I: Fetish modernity. Red. Anne-Marie Bouttiaux & Anna Seiderer. Tervuren Royal Museum for Africa. Brussels: 2011.

"The long forgotten shirt: A Trace of Colonial Fashion, Corrrection and Conquest", I: Fetish modernity. Red. Anne-Marie Bouttiaux& Anna Seiderer. Tervuren Royal Museum for Africa. Brussels: 2011.

"Ordna" I: Allt som tänkas kan: 29 ingångar till vetenskapens villkor. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2010. Red. Marie Cronqvist, (Stockholm: Makadam 2010).

"Sensing through white gloves. On Congolese objects in Swedish Collections." The Senses & Society 3. 4. 2009.

"Etnologins ouppackade ryggsäck" RIG 1: 2009.

"La lecon des choses. Grammaire chachée des collections congolaises dans les musées suédois." Ethnologie Francaise XXXVIII, 2008, 2.

"Elden eller evigheten? Om kongolesiska föremål i svenska scenerier."

Tidsskrift for Kulturforskning 4: 2008.

"Innanför branddörren: Om etnografiska samlingar som medier och materialitet."

I: Mediernas Kulturhistoria. Red. Solveig Jülich, Patrik Lundell och Pelle Snickars. (Stockholm: Statens arkiv för ljud- och bild 2008).

Tillgänglig som open access: http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/73-95GustafssonReiniusInnanforbranddorren.pdf (PDF-dokument, )

Förfärliga och begärliga föremål: Om tingens roller på Stockholmsutställningen 1897 och Etnografiska missionsutställningen 1907. (Stockholm: Etnografiska museet 2005), Kulturperspektiv 15.

Närliggande version tillgänglig som open access:

http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/1897/85-126ForfarligaobegarligaforemalGustafsson.pdf (PDF-dokument, )

"Den osynliga montern", I: Minnets miljöer. Rapport från de museivetenskapliga dagarna 21-22 november 2002. Akantus förlag: Stockholm 2003.

"Medeltidskartor och minnespolitik", I: Historien in på livet. Red. Eriksen, Garnert & Selberg. Nordic Academic Press 2002

Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland. (Nora: Nya Doxa 2002. Andra upplaga 2006). Diss.

"Narrative Cure and Western Guilt" I: Embodying Culture: Perspectives on Transformations of Gender, Health and Sexuality in the Complex Society, Red. Ann Kristin Carlström, Lena Gerholm & Ingrid Ramberg. Mångkulturellt centrum 2000.

"Globala teckenspel och lokalpatriotiska drömmar: Identitetslekar under Medeltidsveckan på Gotland". I: Kulturens materialisering: identitet og uttrykk, Red. Stein R. Mathiesen, Norwegian Academic Press 2000.

"Medieval Selves and Current Communities: Playing with Identity at an Intersection of Rootedness and Mobility" I: Folklore, Heritage Politics and Ethnic Diversity: A Festschrift for Barbro Klein. Red. Pertti J. Anttonen, Mångkulturellt Centrum 2000.

"The Play about the Plot. History on Stage and at Stake during the Medieval Week in Visby." Ethnologia Europaea 28:1, 1998.

"Idag ska vi ändra historien! Sex sätt att berätta om Valdemar Atterdags härjningar på Gotland" RIG 2: 1998.

"Den förtrollade zonen. Leken som möjlighet och fara under Medeltidsveckan i Visby." Kulturella Perspektiv 2: 1995.

"Bocken brinner! En dialog på offentlig plats och i Gävles lokalpress." I: Gatan är vår! Ritualer på offentliga platser, Red. Barbro Klein. Carlssons förlag 1995.